Legalizacja pracy i pobytu                 

LEGALIZACJA PRACY I POBYTU

Każdy cudzoziemiec, który przebywa legalnie na terytorium RP i posiada odpowiedni dokument uprawniający, np. zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, może wykonywać pracę zarobkową w Polsce.

Warunki związane z legalizacją pracy i pobytu obcokrajowca

Obywatel zagraniczny, który posiada uprawnienie do wykonywania pracy (np. w ramach Karty Polaka), ale nie przebywa w Polsce legalnie, ponieważ np. jego legalizacja pobytu wygasła, nie może podejmować się pracy. Występują dwie możliwości w kontekście dostępu cudzoziemca do rynku pracy: pełny i ograniczony. W ramach pełnego dostępu pracownik może wykonywać pracę u dowolnego pracodawcy, na indywidualnie ustalonych warunkach. Ograniczony dostęp do rynku pracy określa ścisłe ramy pracy. Osoba posiadająca pełen dostęp do rynku pracy w Polsce nie musi posiadać dodatkowego dokumentu uprawniającego. Taka sytuacja dotyczy m.in. osób posiadających w Polsce:

• status uchodźcy,
• ochronę uzupełniającą
• pozwolenie na pobyt stały
• zgodę na pobyt, ochronę czasową i szereg innych wymogów wyróżnionych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Legalizacja pracy obcokrajowca w Polsce

Legalizacja pracy dla cudzoziemca jest procesem czasochłonnym, a główny ciężar obowiązku położony jest na pracodawcy, gdyż to on w praktyce jest zainteresowany usługami pracownika z zagranicy. Procedury dotyczące uzyskiwania pozwolenia różnymi z dostępnych dróg są zmienne i niejednakowe dla obywateli wszystkich krajów trzecich.

 


Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Serce.