blog

Zezwolenie na pobyt czasowy

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY

Każdy obcokrajowiec przyjeżdżający do Polski może przebywać na terytorium RP nie dłużej niż trzy miesiące. W przypadku chęci pozostania w kraju na dłużej, wymagana jest dalsza legalizacja pobytu.

 

 Decyzja o zezwoleniu na pobyt czasowy w RP

Może mieć ona charakter czasowy, wówczas odpowiedni urząd wydaje decyzję o zastosowaniu zezwolenia na pobyt czasowy na czas nie dłuższy, niż trzy lata kalendarzowe. Zezwolenie na pobyt czasowy wydawane jest jednorazowo i nigdy nie może zostać przedłużone. Możliwe jest jednak ubieganie się o kolejne zezwolenie, dzięki któremu będzie możliwa legalizacja pracy w RP na podstawie kolejnych wniosków.

 

Uzyskiwanie zezwolenia na pobyt czasowy

Aby uzyskać zezwolenie czasowe należy:

• wypełnić wniosek w dwóch egzemplarzach;
• dodać do niego kolorowe fotografie, które są zgodne z przepisami;
• złożyć wniosek we właściwym lokalizacyjnie urzędzie wojewódzkim, w wydziale ds. cudzoziemców;
• dołączyć kserokopie dokumentów podróży oraz dowodów wpłaty;
• dodać inne załączniki i dodatkowe dokumenty, jeśli dany przypadek tego wymaga.

W przypadku upływu terminu wyszczególnionego na zezwoleniu na pobyt czasowy, obcokrajowiec powinien zawczasu opuścić terytorium RP, gdyż w przypadku nieważności zezwolenia jego pobyt jest nielegalny. Pobyt czasowy można uzyskać np. w przypadku studiowania w Polsce, wyjazdu rodzinnego czy przy zaistnieniu innych okoliczności.

 

Decyzja wydawana jest nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od daty wszczęcia postępowania.

 


Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Dom.
EnglishPolski