zameldowanie cudzoziemca

Zameldowanie cudzoziemca

ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA

Zameldowanie cudzoziemca to obowiązek dotyczący obywateli innych krajów, którzy przebywają w Polsce dłużej niż trzy miesiące. W przypadku obcokrajowców pochodzących spoza UE i EFTA, ten czas skraca się do 30 dni kalendarzowych.

 

Legalizacja pobytu i zameldowanie

Cudzoziemiec w Polsce może zostać zameldowany na pobyt czasowy lub stały. Wniosek o zameldowanie składa sam cudzoziemiec za pomocą Internetu (z wyjątkami), lub udając się do właściwego urzędu gminy. Ułatwiona procedura meldunku dotyczy obywateli państw członkowskich UE i EFTA. Wówczas wymagany jest ważny dokument tożsamości i obywatelstwa. W przypadku cudzoziemców spoza tej strefy, należy przygotować m.in.:

•  zezwolenie na pobyt stały, rezydenta lub inny, np. kartę pobytu stałego członka rodziny legitymującego się obywatelstwem kraju UE.
•  obowiązujący dokument podróży

 

 Legalizacja pracy a zameldowanie cudzoziemca

Zapewnienie miejsca zameldowania może, choć nie musi, być jednym z warunków uzyskania przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt i pracę. Zgodnie z przepisami prawnymi zameldowanie cudzoziemca służy wyłącznie celom statystycznym i ewidencyjnym. Zameldowanie uruchamia procedurę urzędowego nadawania numeru PESEL.

 

Czas oczekiwania: od razu po złożeniu wniosku

 


Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Klucz.