Informacja starosty

INFORMACJA STAROSTY

Zatrudnienie obcokrajowca wymaga uzyskania zgody od starosty. Organ sprawdzi, czy określonej pracy nie może wykonywać osoba, która zarejestrowała się jako bezrobotny we właściwym lokalizacyjnie powiatowym urzędzie pracy.

 

 Przeprowadzenie testu rynku pracy

Pracodawca, który planuje pozyskać pracownika z zagranicy, może korzystać tylko z usług osób, których dotyczy pełna legalizacja pobytu i legalizacja pracy. Jednym z warunków dotyczących uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca jest sytuacja, w której urząd pracy jest w stanie oddelegować żadnego bezrobotnego do wykonywania określonych obowiązków. Takie prawo wynika z obowiązujących przepisów, które priorytetowo traktują zatrudnianie polskich bezrobotnych. Analiza dokonywana jest na podstawie testu rynku pracy.

 Wydanie informacji przez starostę

• starosta przekazuje informacje pracodawcy o dostępności lub braku bezrobotnych o odpowiednich kwalifikacjach w rejestrze,
• następnie pracodawca może złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla danego obcokrajowca,
• informację starosty dołącza się do wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub na inny rodzaj zezwolenia w kontekście wykonywania obowiązków.

W niektórych przypadkach cudzoziemiec może zostać zatrudniony bez konieczności przeprowadzania urzędowego testu rynku pracy.

Czas oczekiwania 14-21 dni roboczych

 


Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Flaga.