Zezwolenie na pobyt stały

ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY

Zezwolenie na pobyt stały to decyzja urzędowa, która pozwala na stałe przebywanie obcokrajowca na terytorium RP. Zezwolenie wydawane jest bezterminowo, jednakże obywatel zagraniczny musi co dziesięć lat dokonać wymiany karty pobytu.

 

 Legalizacja pobytu na stałe w Polsce

Raz otrzymane zezwolenie ważne jest bez oznaczania terminu upłynięcia ważności. Legalizacja pobytu na stałe uprawnia cudzoziemca do podjęcia pracy w Polsce. Legalizacja pracy na podstawie zezwolenia na pobyt stały może odbywać się jedynie na terytorium RP. Jeśli cudzoziemiec chce wyjechać do innego kraju, np. należącego do UE, musi zalegalizować swój pobyt zgodnie z prawem obowiązującym w kraju pobytu.

 

Warunki otrzymania zezwolenia na pobyt stały

Ustawodawca wyróżnił dziewięć okoliczności, w których cudzoziemiec może starać się o przyznanie zezwolenia na pobyt stały. Wśród nich wyróżnia się m.in. osoby:

• posiadające azyl na terytorium RP,
• z ważną Kartą Polaka i zamiarem osiedlenia się w RP,
• będące ofiarami handlu ludźmi i spełniają określone warunki,
• posiadające polskie pochodzenie i chęć pozostania w Polsce na stałe.

Wniosek o zezwolenie składa cudzoziemiec we właściwym urzędzie wojewódzkim w kontekście jego legalnego przebywania w RP.

 

Wg. przepisów zezwolenie powinno zostać wydane nie później niż w ciągu 3 msc. od dnia jego wszczęcia.

 


Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Samolot.