Zaproszenie dla cudzoziemca i jego rodziny

zaproszenie dla cudzoziemca i jego rodziny

Wystawiony dokument zaproszenia potwierdza, że cudzoziemiec posiada wystarczające środki finansowe do wjazdu, pobytu i wyjazdu z kraju do państwa, z którego przyjechał. Zaproszeniem może legitymować się obcokrajowiec np. w przypadku starania się o uzyskanie wizy.

 

 Legalizacja pobytu a zaproszenie

Uzyskanie zaproszenia dla cudzoziemca i jego rodziny to nie to samo, co zezwolenie na pobyt. Legalizacja pracy również nie odbywa się na podstawie przedstawienia zaproszenia dla cudzoziemca. Zaproszenie może zaistnieć na wniosek osoby zapraszającej, która wnosi o wpis w ewidencji zaproszeń do właściwego terytorialnie wojewody. To na zapraszającym ciąży obowiązek zapewnienia wyżywienia, zakwaterowania i transportu osób przyjeżdżających. Zaproszenie ma ważność jednego roku kalendarzowego od momentu wpisania go do rejestru ewidencyjnego.

 

 Zaproszenia dla cudzoziemca i jego rodziny

Jeśli cudzoziemiec jest zapraszany razem z rodziną, w takim wypadku w treści dokumentu powinny się znaleźć wypisane dane wszystkich osób zainteresowanych. W zaproszeniu wyróżnia się m.in.:

• dane osobowe zapraszającego
• dane osobowe zaproszonego
• dane osobowe członków rodziny zaproszonego, jeśli również przyjeżdżają
• czas, cel i miejsce pobytu zaproszonego
• informację o zgodzie na pokrycie kosztów
• podpis osoby zapraszającej

 

 Czas oczekiwania: ok. 30 dni roboczych

 


Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Samochód.